Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/14229
Title: Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п’есе Уладзіслава Галубка “Суд”
Authors: Рагаўцоў, В. І.
Keywords: беларуская літаратура
драматургія
Уладзіслаў Галубок
Issue Date: 2007
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Рагаўцоў, В. І. Вербальныя сродкі стварэння камічнага ў п’есе Уладзіслава Галубка “Суд” / В. І. Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. – 2007. – № 4 (28). – С. 113–117.
Abstract: Камічны эфект дасягаецца ўжываннем як спецыялізаваных, так і неспецыялізаваных сродкаў. Спецыялізаваныя сродкі - такія, для якіх камічная функцыя з’яўляецца сталай, узуальнай. Гэта каламбуры (полісемантычныя, амафонныя, фразеалагічныя, паранамазійныя, камбінаванай будовы) і іранізмы. Неспецыялізаваныя - такія сродкі, для якіх камічная функцыя не з’яўляецца сталай (яна рэалізуецца толькі ў спецыяльна створаным кантэксце пры дапамозе адпа-ведных актуалізатараў камічнага). Гэта марфалагічныя сродкі (дзеяслоўныя формы pluralis reverentis, гукапераймальныя словы і вытворныя ад іх), параўнанні, антрапоні-мы, праклёны, перыфразы, экспрэсіўна-ацэначныя адзінкі, іншамоўныя ўкрапіны, алагізмы, гіпербалізмы, ідыялектныя клішэ, камбінаваныя сродкі. Актуалізатарам камічнай экспрэсіі з'яўляецца прэпазіцыйны або постпазіцыйны вербальны кантэкст. Камічны эфект узмацняецца з дапамогай інтэнсіфікатараў (экспрэсем, прыёму канцэнтраванага ўжывання моўных адзінак).
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/14229
Appears in Collections:№ 4 (28)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5235n.pdf181,37 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.