Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/1750
Title: Вербальнае выражэнне камiчнага ў п'есе Кастуся Губарэвiча "Брэсцкая крэпасць"
Authors: Рагаўцоў, В. І.
Keywords: Языкознание
Белорусский язык
Issue Date: 2010
Publisher: Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. А. Куляшова
Citation: Рагаўцоў, В. І. Вербальнае выражэнне камiчнага ў п'есе Кастуся Губарэвiча "Брэсцкая крэпасць" / В. І. Рагаўцоў // Веснік Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя А. А. Куляшова. Сер. А. Гуманітарныя навукі (гісторыя, філасофія, філалогія). – 2010. – № 1 (35). – С. 65–70.
Abstract: Камічны эфект дасягаецца ўжываннем як спецыялізаваных, так і (часцей) неспецыялізаваных сродкаў. Спецыялізаваныя сродкі – такія, для якіх камічная функцыя з’яўляецца сталай, узуальнай (міжмоўнааманімічныя каламбуры). Неспецыялізаваныя сродкі – такія, для якіх камічная функцыя не з’яўляецца асноўнай (тыповай). Гэта іншамоўныя ўкрапіны (кантамінава-ныя: беларуска-нямецкія і руска-нямецкія; змешаныя: частковыя і кантамінаваныя), экспрэсіўна зніжаныя адзінкі (словы, свабодныя словазлучэнні, фразеалагізмы), метанімізмы, параўнанні, сінтаксічныя і лексічныя аказіяналізмы і інш. У досягненні камічнага эфекту прыкметную ролю адыгрываюць прыёмы парэмійнай алюзіі і пераўвасаблення. У рэалізацыі моўнымі адзінкамі камічнай экспрэсіі важную функцыю выконваюць актуалізатары, а ва ўзмацненні яе – інтэнсіфікатары (канцэнтраванае і комплексное ўжыванне вербальных сродкаў).
URI: http://libr.msu.by/handle/123456789/1750
Appears in Collections:2010, № 1 (35)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148d.pdf286,74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.