Please use this identifier to cite or link to this item: https://libr.msu.by/handle/123456789/20028
Title: Вобразна-сэнсавая аснова культурна-маркіраваных фразеалагізмаў беларускай мовы
Authors: Дамінікава, С. Ф.
Keywords: лінгвакультуралогія
беларуская мова
культурна-маркіраваныя фразеалагізмы
нацыянальна-культурная семантыка
культурная канатацыя
фразеалагічная карціна свету
моўная карціна свету
Issue Date: 2021
Publisher: Видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1»
Citation: Дамінікава, С. Ф. Вобразна-сэнсавая аснова культурна-маркіраваных фразеалагізмаў беларускай мовы / С. Ф. Даминикава // МОВА, ЛІТЕРАТУРА, КУЛЬТУРА, ФОЛЬКЛОР, МИСТЕЦТВО НАРОДІВ СВІТУ: УНІВЕРСАЛЬНЕ Й УНІКАЛЬНЕ: Міжнародний проєкт. Колективна монографія : самостійне електронне видання / Т. П. Беценко, С. А. Шуляк, В. О. Артюх, І. А. Швед, І. П. Мозговий та ін.; за заг. ред. Т. П. Беценко – Суми: видавничо-виробниче підприємство «Мрія-1», 2021. – С. 65–77.
Abstract: Артыкул прысвечаны даследаванню культурна-маркіраваных фразеалагізмаў беларускай мовы і апісанню іх вобразна-сэнсавай асновы. Побытавыя і гістарычныя рэаліі, светаўспрыняцце, сімвалічны код народнай культуры, адлюстраваныя ў фразеалагізмах, дазваляюць разглядаць іх як аб’ект лінгвакультуралагічнага аналізу. Асаблівая ўвага надаецца інтэрпрэтацыі вобразна-сэнсавай асновы ўласна беларускіх фразеалагізмаў, разгляду культурных маркераў, асаблівасцей развіцця фразеалагічнага значэння і працэсу фразеалагізацыі асобных кампанентаў. Выяўлены тыпы культурна-маркіраваных фразеалагізмаў: 1) фразеалагізмы з адметным вобразна-сэнсавым значэннем, абумоўленым пераасэнсаваннем дэнататыўнага значэння аднаго з кампанентаў; 2) фразеалагізмы са своеасаблівай экспрэсіўнай і ацэначнай афарбоўкай, абумоўленай пашырэннем экспрэсіўнасці аднаго з кампанетаў; 3) фразеалагізмы з адметным культурна-нацыянальным значэннем, якое абумоўлена цеснай сувяззю з сімваламі ў пазамоўнай рэчаіснасці, або міфалагізацыяй прадметаў і дзеянняў у народнай свядомасці. Знакавы характар значэння адзінак пацвярджаецца замацаванасцю сімвалаў ў народных павер’ях, прыкметах, паданнях, фальклорных творах, народных абрадах і традыцыях.
URI: https://libr.msu.by/handle/123456789/20028
ISBN: 978-966-566-783-4
Appears in Collections:Научные публикации

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
S 2074.pdf8,64 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.